RELACJE Z INWESTORAMI

Stacks Image 1410
Informacje podstawowe 
Witamy na stronie firmy Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego „OLIMPIA” Spółka Akcyjna przeznaczonej na komunikację z akcjonariuszami.

Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego „OLIMPIA” Spółka Akcyjna
ul. Nowe Sady 4
94 102 Łódź

tel. 42 68-91-400
e-mail: sekretariat(@)olimpia.com.pl

NIP 724-00-00-055
REGON 471211232
KRS 0000146613
Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi w Łodzi, XX Wydz. KRS
BDO 000014919

Kapitał zakładowy 735.510,00 zł, wpłacony w całości

Spółka zajmuje się produkcją odzieży wierzchniej i dzianej oraz handlem i usługami.
Komunikaty 
 • 12.04.2021r.

  WSPÓŁPRACA I ROZWÓJ

  Stacks Image 9
 • Realizujemy projekt Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR):
  POIR.03.04.00-10-0298/20-00

  Dotacja na kapitał obrotowy dla Z. P. Dz. OLIMPIA S.A., w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły wskutek epidemii COVID-19. Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 124 333,62 zł. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 • 30.01.2021 r.

  Informujemy, że od poniedziałku, 1 lutego 2020 r., po 34 dniach przerwy, wznowiona zostanie działalność handlowa w Salonach Firmowych „OLIMPII” w centrach handlowych. Sprzedaż zostanie uruchomiona z utrzymaniem reżimu sanitarnego.

 • 16.01.2021 r.
  Decyzją rządu okres trzeciego lockdownu został przedłużony o kolejne 2 tygodnie, do dnia 31 stycznia 2021 r. z zastrzeżeniem, że może on zostać ponownie przedłużony.
 • 23.12.2020 r.
  Od poświątecznego poniedziałku 28 grudnia 2020 r. rząd po raz trzeci wprowadza restrykcje antycovidowe w postaci zamknięcia galerii handlowych. Tym samym wszystkie Salony Firmowe „OLIMPII” zlokalizowane w centrach handlowych na terenie kraju zostaną zamknięte. Obostrzenia zostają wprowadzone na okres trzech tygodni tj. do 17 stycznia 2021 r.
 • 22.12.2020 r.
  W dnu dzisiejszym zawarto z Biurem Biegłych Rewidentów Audyt – Bil Umowę nr 3/B/2020 o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2020. Badanie rozpocznie się 25 maja 2021 r., a zostanie ukończone 25 czerwca 2021 r.
 • 27.11.2020 r.
  Informujemy, że od jutra, czyli od soboty 28 listopada 2020 r., po 3 tygodniach drugiego lockdownu, wznowiona zostanie działalność handlowa w Salonach Firmowych „OLIMPII” w centrach handlowych. Sprzedaż zostanie wznowiona z utrzymaniem reżimu sanitarnego.
 • 16.12.2020 r.
  Rada Nadzorcza „OLIMPIA” S.A. wybrała podmiot, który przeprowadzi badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020. Jest nim Biuro biegłych rewidentów „Audyt – Bil” Spółka z o. o. z siedzibą w Łodzi.
 • 16.12.2020 r.
  W dniu dzisiejszym, tj. 16 grudnia 2020 r. odbyło się czwarte w tym roku posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki. Porządek obrad obejmował:
  - Informację na temat bieżącej sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki na podstawie wyników osiągniętych za 11 miesięcy 2020 roku.
  - Wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r.
 • 09.11.2020 r.
  Dokończono proces związany z PPK, zawierając w dniu dzisiejszym umowę o prowadzenie pracowniczego planu kapitałowego z PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie .
 • 05.11.2020 r.
  Od soboty 7 listopada 2020 r. obowiązuje zakaz handlu w galeriach handlowych. W związku z powyższym wszystkie Salony Firmowe „OLIMPII” zlokalizowane w centrach handlowych będą zamknięte co najmniej przez 3 tygodnie, do dnia 27 listopada 2020 r. włącznie.
 • 26.10.2020 r.
  Z dniem dzisiejszym kończymy działalność handlową w Salonie Firmowym nr 26 w centrum handlowym ZIELONE ARKADY w Bydgoszczy. Wszystkim naszym klientom dziękujemy za wspólne 5 lat.
 • 14.10.2020 r.
  „OLIMPIA” otrzymała dotację o wartości nominalnej 124.333,62 zł.
  Podstawą prawna: art.27 ust.4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 oraz par.3 rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy w formie dotacji lub pomocy zwrotnej w ramach programów operacyjnych na lata 2014 – 2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19.
  Podmiotem udzielającym pomocy jest Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).
  Pomoc przyznano w formie bezzwrotnej dotacji.
 • 03.10.2020 r.
  Z dniem dzisiejszym kończymy działalność handlową w Salonie Firmowym nr 22 w centrum handlowym M1 w Czeladzi. Wszystkim naszym klientom dziękujemy za wspólne 9 lat.
 • 30.09.2020 r.
  Zawarto Umowę z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna – Biuro Maklerskie w Warszawie o prowadzeniu rejestru akcjonariuszy.
 • 30.09.2020 r.
  W dniu dzisiejszym, 30 września 2020 r. w siedzibie Spółki odbyło się zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Z.P.Dz. „OLIMPIA” S.A. Protokół WZA potwierdza Akt Notarialny Repertorium A Nr 4071/2020 z dnia 30.09 2020 r. Podjęto 5 uchwał. Wyciąg z ww protokołu:
  Uchwała Nr 1/2020
  (…) Zwyczajne WZA (…) postanawia
  Par. 1 zatwierdzić sprawozdanie finansowe Z.P.Dz. „OLIMPIA” S.A. obejmujące:
  - wprowadzenie do sprawozdania finansowego
  - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 3.933.297,46 złotych
  - rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku wykazujący zysk netto w wysokości 398.339,80 złotych
  - dodatkowe informacje i wyjaśnienia
  Par. 2 Zatwierdzić sprawozdanie z działalności Spółki i Zarządu za rok obrotowy 2019.
  Par. 3 Zatwierdzić Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019.
  Par. 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
  Uchwała Nr 2/2020
  (…) Zwyczajne WZA (…) postanawia
  Par. 1 Kwotę zysku netto 398.339,80 zł. (…) podzielić w sposób następujący:
  - 235.206,57 zł. (…) na pokrycie strat z lat ubiegłych
  - 163.133,23 zł. (…) na zwiększenie kapitału zapasowego
  Par. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
  Uchwała Nr 3/2020
  (…) Zwyczajne WZA (…) postanawia
  Par. 1 Udziela się absolutorium Pani Urszuli Gocał – Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2019 roku
  Par. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
  Uchwała Nr 4/2020
  (…) Zwyczajne WZA (…) postanawia
  Par. 1 Udzielić absolutorium n/w członkom Rady Nadzorczej spółki z wykonania obowiązków w 2019 roku:
  1. Panu Markowi Gocał (…) 2. Panu Andrzejowi Patulskiemu (…) 3. Panu Michałowi Pruskiemu (…)
  Par. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
  Uchwała Nr 5/2020
  (…) Zwyczajne WZA (…) postanawia
  Par. 1 (…) wybrać Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna – Biuro Maklerskie w Warszawie, adres ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa do zawarcia umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy Zakładów Przemysłu Dziewiarskiego OLIMPIA Spółka Akcyjna w Łodzi.
  Par. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
 • 29.09.2020 r.
  W dniu dzisiejszym, tj. 29 września 2020 r. odbyło się trzecie tegoroczne posiedzenie Rady Nadzorczej firmy. Porządek obrad obejmował:
  - Zapoznanie się z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Z.P.Dz. „OLIMPIA” S.A. za rok obrotowy 2019.
  - Podjęcie uchwały w sprawie oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019, oceny sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, oceny wniosku Zarządu dot. podziału zysku netto za rok obrotowy 2019, przyjęcia sprawozdania z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu, co do podziału zysku netto za rok obrotowy 2019.
  - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2019.
  - Sprawy różne.
 • 15.09.2020 r.
  Informujemy, że w dniu 30 września 2020 r. o godz. 10:00w siedzibie firmy odbędzie się walne zgromadzenie akcjonariuszy. Porządek obrad:
  1 Otwarcie obrad
  2 Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
  3 Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego
  4 Przyjęcie porządku obrad
  5 Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2019 rok
  6 Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2019 rok
  7 Podjęcie uchwał w sprawach:
  a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
  b. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
  c. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok
  d. podziału zysku za 2019 rok
  e. udzielenie absolutorium członkowi Zarządu
  f. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej
  g. wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki
  8. Zakończenie obrad
 • 11.09.2020 r.
  W dniu dzisiejszym „OLIMPIA” S.A. zawarła umowę nr PPK_2020_9_297 z PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie o zarządzanie pracowniczym planem kapitałowym.
 • 17.07.2020 r.
  W dniu 17 lipca 2020 r., odbyło się drugie w bieżącym roku posiedzenie Rady Nadzorczej firmy. Porządek obrad obejmował:
  - zapoznanie się z ogólną sytuacją ekonomiczno-finansową Spółki na podstawie przygotowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019, zawierającego wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, dodatkowe informacje i objaśnienia, sprawozdanie z działalności Z.P.Dz. „OLIMPIA” S.A.,
  - przedstawienie przez Zarząd informacji nt. bieżącej sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki na podstawie wyników osiągniętych za 6 miesięcy 2020 roku
  - Wyrażenie opinii w sprawie propozycji wyboru podmiotu uprawnionego do prowadzenia rachunków papierów wartościowych w celu prowadzenia rejestru akcjonariuszy Spółki OLIMPIA S.A.
  - sprawy różne
 • 22.05.2020 r.
  W ramach Tarczy finansowej 1.0 „OLIMPIA” otrzymała subwencję o wartości nominalnej 519.959,00 złotych.
  Podstawa prawna: art.21a ust.1 ustawy z dnia 4 lipca 2019 roku o systemie instytucji rozwoju.
  Podmiotem udzielającym pomocy jest Polski Fundusz Rozwoju (PFR).
  Przeznaczeniem pomocy jest rekompensata negatywnych konsekwencji ekonomicznych związanych z COVID-19 udzielonej w ramach limitu 800.000 Euro na przedsiębiorcę.
  Pomoc przyznano w formie zaliczki zwrotnej. Maksymalne umorzenie 75% subwencji jest uzależnione od utrzymania prowadzenia działalności i utrzymania zatrudnienia przez rok.
 • 19.05.2020 r.
  Z dniem dzisiejszym uruchamiamy sprzedaż detaliczną w naszym nowym Salonie Firmowym nr 28 zlokalizowanym w centrum handlowym MANUFAKTURA w Łodzi. Otwarcie salonu zostało opóźnione o dwa miesiące z uwagi na lockdown i brak możliwości wykonywania prac adaptacyjnych lokalu. Serdecznie zapraszamy.
 • 30.04.2020 r.
  Informujemy, że po tzw. długim weekendzie majowym, od poniedziałku 4 maja 2020 r. w związku ze zniesieniem części obostrzeń, po 51 dniach przerwy, wznowiona zostanie działalność handlowa w Salonach Firmowych „OLIMPII” w centrach handlowych. Sprzedaż zostanie wznowiona w ściśle określonych warunkach sanitarnych.
 • 28.04.2020 r.
  W dniu 28 kwietnia 2020 r., w siedzibie „OLIMPII” odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej firmy. Porządek obrad obejmował:
  - informacje na temat bieżącej sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki na podstawie wyników osiągniętych za 3 miesiące 2020 roku,
  - informacje na temat bieżących działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w celu zminimalizowania negatywnych skutków finansowo-gospodarczych w Spółce
  - sprawy różne.
 • 13.03.2020 r.
  W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego związanego z pandemią COVID-19 wszystkie Salony Firmowe „OLIMPII” zlokalizowane w centrach handlowych na terenie całego kraju zostają zamknięte od soboty 14 marca 2020 r. do odwołania.
 • 28.02.2020 r.
  Informujemy, że w dniu dzisiejszym kończymy działalność Salonu Firmowego nr 17 w centrum handlowym IKEA PORT Łódź. Naszym wszystkim klientom dziękujemy za wspólne 10 lat. Jednocześnie informujemy, że w najbliższych dniach uruchomimy nowy Salon Firmowy w centrum handlowym MANUFAKTURA.
Komunikaty 2021 
 • 17.12.2021
  Rada Nadzorcza Z.P.Dz. „OLIMPIA” S.A. wyznaczyła podmiot, który przeprowadzi badanie sprawozdania finansowego za lata obrotowe 2021 i 2022. Jest nim firma FORAUDIT Bujnowicz Pożyczka Biegli Rewidenci sp. p. z siedzibą w Łodzi, ul. Pomorska 40, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia XX Wydział KRS pod numerem 0000393001, NIP 7251976311, Regon 100504654 wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3372
 • 24.11.2021
  W dniu dzisiejszym, 24 listopada 2021 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, co potwierdza Protokół WZA Akt Notarialny Repertorium A Nr 5034/2021 z dnia 24.11.2021 r. Podjęto jedną uchwałę. Wyciąg z protokołu NWZA:

  Uchwała nr 1/2021 (…)
  Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Przemysłu Dziewiarskiego „OLIMPIA” Spółka Akcyjna w Łodzi postanawia o dalszym istnieniu Spółki i kontynuowaniu działalności.

  Po głosowaniu jawnym, w którym oddano 83,5 % głosów „przeciw” nie podjęto uchwały w sprawie przekształcenia Spółki (…) w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
 • 30.10.2021
  Informujemy, że w dniu 24 listopada 2021 r. o godz. 10:00 w siedzibie firmy odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a. kontynuowania działalności Spółki,
  b. przekształcenia spółki Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego OLIMPIA Spółka Akcyjna w Łodzi w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością,
  c. przyjęcie projektu uchwały w sprawie przekształcenia spółki,
  d. przyjęcie projektu umowy spółki przekształconej,
  6. Zakończenie obrad.
 • 25.10.2021
  W dniu dzisiejszym, 25 października 2021 r. dokończono przerwane w dniu 30 września 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, co potwierdza Protokół WZA Akt Notarialny Repertorium A Nr 4544/2021 z dnia 30.10.2021 r. Podjęto 4 uchwały. Wyciąg z ww protokołu:

  Uchwała Nr 2/2021 (…) Zwyczajne WZA (…) postanawia:
  Par. 1 zatwierdzić sprawozdanie finansowe Z.P.Dz. „OLIMPIA” S.A. obejmujące:
  - wprowadzenie do sprawozdania finansowego
  - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 3.010.677,36 złotych
  - rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku wykazujący stratę netto w wysokości 1.994.916,32 złotych
  - dodatkowe informacje i wyjaśnienia
  Par. 2 Zatwierdzić sprawozdanie z działalności Spółki i Zarządu za rok obrotowy 2020.
  Par. 3 Zatwierdzić Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020.
  Par. 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

  Uchwała Nr 3/2021 (…) Zwyczajne WZA (…) postanawia:
  Par. 1 Pokryć stratę netto (…) w kwocie 1.994.916,32 zł. (…) w następujący sposób:
  - 163.133,23 zł. (…) w ciężar kapitału zapasowego
  - 1.831.783,09 zł. (…) z zysków przyszłych lat
  Par. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

  Uchwała Nr 4/2020 (…) Zwyczajne WZA (…) postanawia:
  Par. 1 Udziela się absolutorium Pani Urszuli Gocał – Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2020 roku
  Par. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

  Uchwała Nr 5/2020 (…) Zwyczajne WZA (…) postanawia
  Par. 1 Udzielić absolutorium n/w członkom Rady Nadzorczej spółki z wykonania obowiązków w 2020 roku: 1. Panu Markowi Gocał (…) 2. Panu Andrzejowi Patulskiemu (…) 3. Panu Michałowi Pruskiemu (…)
  Par. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 • 25.10.2021
  Na trzecim tegorocznym posiedzeniu Rady Nadzorczej Z.P.Dz „OLIMPIA” S.A., które odbyło się 25 października 2021 r. w siedzibie spółki zapoznano się z Opinią i raportem biegłego rewidenta z badania finansowego za rok obrotowy 2020.
  Ponadto podjęto uchwałę w sprawie oceny sprawozdania finansowego, oceny sprawozdania z działalności i wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia starty za rok obrotowy 2020.
 • 30.09.2021
  W dniu dzisiejszym, 30 września 2021 r. w siedzibie Spółki rozpoczęło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Z.P.Dz. „OLIMPIA” S.A. Protokół WZA potwierdza Akt Notarialny Repertorium A Nr 4185/2021 z dnia 30.09 2021 r. Podjęto uchwałę zobowiązującą Zarząd do podjęcia działań zmierzających do przekształcenia Spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Wobec informacji biegłego rewidenta, że do dnia zwołania WZA nie przedstawiono wyników badania sprawozdania finansowego za rok 2020, przyjęto uchwałę o zarządzeniu przerwy w obradach do dnia 25 października 2021.
 • 28.09.2021
  Nowa lokalizacja Salonu Firmowego „OLIMPII” w centrum handlowym Silesia w Katowicach. Serdecznie zapraszamy do naszego sklepu w nowym lokalu.
 • 29.09.2021
  29 września 2021 r. w siedzibie Spółki odbyło się drugie w tym roku posiedzenie Rady Nadzorczej Z.P.Dz. „OLIMPIA” S.A. Na posiedzeniu zapoznano się z ogólną sytuacją ekonomiczno finansową Spółki na podstawie przygotowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020. Ponadto Zarząd przedstawił informacje na temat bieżącej sytuacji ekonomiczno – finansowej na podstawie wyników osiągniętych z 8 miesięcy 2021 r.
  Na posiedzeniu RN rozpatrzono wniosek Prezesa Zarządu w sprawie przekształcenia Z.P.Dz. OLIMPIA Spółka Akcyjna w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
 • 30.08.2021
  Informujemy, że w dniu 30 września 2021 r. o godz. 10:00 w siedzibie firmy odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2020 rok.
  6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2020 rok.
  7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu,
  Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
  Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok,
  Pokrycia straty za 2020 rok,
  Udzielenia absolutorium członkowi Zarządu,
  Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej,
  Wyrażenie zgody na podjęcie przez Zarząd działań zmierzających do przekształcenia Spółki.

 • 24.06.2021
  Po uprzednim złożeniu wniosku i spełnieniu wymaganych kryteriów, subwencja PFR w ramach Tarczy 1.0 w wysokości 519.959,- zł. została całkowicie umorzona.
 • 04.05.2021
  Informujemy, że od dzisiaj, tj. 04.05.2021 r. po 66 dniach przerwy spowodowanej obostrzeniami nasze Salony Firmowe w centrach handlowych na terenie całego kraju znów są otwarte. Serdecznie zapraszamy.
 • 15.04.2021
  Okres czwartego lock-dwon'u został ponownie przedłużony, tym razem o 15 dni, tj. do 03.05.2021 r.
 • 14.04.2021
  W dniu 14 kwietnia 2021 roku odbyło się pierwsze tegoroczne posiedzenie Rady Nadzorczej Z.P.Dz. „OLIMPIA” S.A. Porządek obrad obejmował informacje dotyczące bieżącej sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki na podstawie wyników osiągniętych za 3 miesiące 2021 r.
 • 07.04.2021
  Okres czwartego lock-dwon'u został przedłużony o kolejny tydzień, do 17.04.2021 r. Nasze Salony będą więc nadal nieczynne.
 • 17.03.2021
  W związku z pogorszeniem się sytuacji epidemicznej w Polsce, rząd wprowadził ponownie obostrzenia, wśród których głównym elementem jest po raz czwarty zakaz handlu w galeriach handlowych. Czwarty lock-down zacznie obowiązywać od 20.03.2021 i potrwa 3 tygodnie do 09.04.2021 r. z opcją przedłużenia.
 • 11.02.2021
  Na wniosek Z.P.Dz. „OLIMPIA” S.A. Polski Fundusz Rozwoju Podjął decyzję pozytywną, skutkującą wypłatą Subwencji Finansowej w ramach Tarczy 2.0 w kwocie 982.800,- zł., będącej całkowitą wnioskowaną przez Beneficjenta kwotą Subwencji Finansowej.
 • 01.02.2021
  Informujemy o zakończeniu trzeciego lock-downu i otwarciu Galerii Handlowych. Tym samym sieć Salonów Firmowych „OLIMPII” od dnia dzisiejszego znów zaprasza swoich klientów.
W celu przesłania dokumentów prosimy o skorzystanie poniższej strony kontaktowej

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.